<

Rregullore

:::. Rregullore e mbrojtjes nga zjarri, në Universitetin e Arteve

:::. Rregullore e Universitetit të Arteve

:::. Rregullore e funksionimit të Senatit Akademik në Universitetin e Arteve

:::. Rregullore e funksionimit të Rektoratit në Universitetin e Arteve

:::. Rregullore mësimore e ciklit të dytë të studimeve Master në Universitetin e Arteve 

:::. Rregullore mësimore e ciklit të parë të studimeve Bachelor në Universitetin e Arteve

:::. Rregullore mbi "Marrjen e masave ndaj COVID-19, në Universitetin e Arteve

:::. Rregullore e funksionimit të Këshillit të Etikës  (pdf)

:::. Rregullore për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në Universitetin e Arteve - Formular i sinjalizimit të brendshëm  (pdf)

:::. Rregullore për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit dhe mbrojtjen nga hakmarrja në Universitetin e Arteve - Formular kërkese për mbrojtje nga hakmarrja  (pdf)

:::. Urdhër - Mbi miratimin e rregullores për procedurat e punësimit të personelit akademik në Universitetin e Arteve

:::. Rregullore për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale

:::. Urdhër i Rektorit Nr. 61 Dt. 26/08/2014 "Për miratimin e rregullores ' NDALOHET PIRJA E DUHANIT ' në ambjentet e punës dhe studimit në Universitetin e Arteve" dhe Rregullore

:::. RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË PROFESORËVE

:::. Rregullorja e Këshillit të Profesorëve në UART (pdf)

:::. Rregullore e Zgjedhjeve 2012 ne Universitetin e Arteve (pdf)

:::. Rregullorja e Studimeve per ciklin e I-re ne Universitetin e Arteve (pdf)

:::. Rregullorja e Studimeve per ciklin e II-te ne Universitetin e Arteve (pdf)