<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2020, Raundi III

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të MASR, KREU II, Raundi i Tretë, Gërma F, Pikat 2 dhe 3, si dhe të Urdhrit të Përbashkët Nr. 2, datë 02.07.2020, KREU II, Gërma F, Pika 3,

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020, për Raundin e Tretë, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë:


Fakulteti i Muzikës

 

NJOFTIM I RËNDËSISHËM:

Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët Nr. 02, Dt. 02.07.2020, KREU III, Gërma G, pika 1,

konkurrentët fitues sipas listave të mësipërme duhet të paraqiten midis datave 21 dhe 22 Tetor, 2020, pranë Sekretarisë Mësimore për të kryer procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës.

 

Sa i takon masave për t'u zbatuar për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19, ju ftojmë të informoheni duke shfletuar rregulloren mbi "Marrjen e masave ndaj COVID-19, në Universitetin e Arteve".

 

UNIVERSITETI I ARTEVE