<

Vetëdeklarimi DAP

:::.  Vendim nr. 25 dt. 18.04.2016 i Senatit Akademik të UART "Percaktimi i funksioneve publike në Universitetin e Arteve që do të plotesojne formularët e vetëdeklarimit"

:::.  Lista e punonjësve që do të plotësojnë formularin e vetëdeklarimit

:::.  Shkresa e DAP "Mbi zbatimin e ligjit nr. 138/2015 dhe të vendimit nr. 17/2016", të Kuvendit të ShqipërisëFormulari i vetëdeklarimit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike:

Shënim i rëndësishëm:

Formulari sëbashku me dokumentin shoqërues duhen dorëzuar në mënyrë individuale prane Departamentit të Administratës Publike deri më dt. 5 Maj, 2016.