<

Vendime të Senatit Akademik

24 05 13
VSA 32 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2024-2025"

24 05 13
VSA 31 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2024-2025"

24 05 13
VSA 30 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2024-2025"

24 05 13
VSA 28 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifës së konkurimit, tarifës së regjistrimit dhe tarifës së shkollimit për ciklin e tretë "Doktoratë në Arte Skenike" për vitin 2024-2025"

24 05 13
VSA 27 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifës së konkurimit, tarifës së regjistrimit dhe tarifës së shkollimit për ciklin e tretë "Doktoratë në Arte Pamore" për vitin 2024-2025"

24 05 13
VSA 22 - Mbi "Miratimin e propozimit për 1 (një) ndryshim në rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Arteve" "

24 04 18
VSA 21 - Për "Shpalljen e periudhës së vetëkandidimit për anëtarë të Këshillit të Etikës në Universitetin e Arteve"

24 04 11
VSA 20 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit (KA) në Universitetin e Arteve"

24 04 11
VSA 19 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ) në Universitetin e Arteve"

24 04 11
VSA 18 - Për "Miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të promovimit të personelit akademik (KPPA) të Universitetit të Arteve"

24 03 29
VSA 17 - Për "Miratimin e rregullores për organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Arteve"

24 03 11
VSA 16 - Mbi "Miratimin e formës dhe përmbajtjes së Diplomës si dhe Suplementit të Diplomës për programin e studimit me kohë të plotë të ciklit të parë "Bachelor në Muzikë Jazz" në Fakultetin e Muzikës, Universiteti i Arteve"

24 03 11
VSA 15 - Mbi "Miratimin e formës dhe përmbajtjes së Diplomës si dhe Suplementit të Diplomës për programin e studimit me kohë të plotë të ciklit të parë "Bachelor në Perkusion" në Fakultetin e Muzikës, Universiteti i Arteve"

24 02 07
VSA 13 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit Program i Parë Studimi si dhe tarifës së shkollimit Program i Dytë Studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2024-2025"

24 02 07
VSA 27/2 - Për "Miratimin e disa ndryshimeve në Statutin e Universitetit të Arteve"

24 02 07
VSA 12 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2024-2025"

24 02 07
VSA 11 - Për "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional, për vitin akademik 2024-2025, në Universitetin e Arteve"

24 02 07
VSA 10 - Mbi "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2025-2026, të Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve"

24 02 07
VSA 9 - Mbi "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2025-2026, të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve" 

24 02 07
VSA 8 - Mbi "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2025-2026, të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

24 01 30
VSA 7 - Mbi "Miratimin e formës dhe përmbajtjes së diplomës për programin e studimit me kohë të plotë "Bachelor në Fotografi" në Fakultetin e Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve"

24 01 10
VSA 6 - Mbi "Analizën vjetore të punës për vitin akademik 2022-2023, në Universitetin e Arteve"

24 01 10
VSA 5 - Mbi "Zgjedhjen e 1 (një) anëtari në Komisionin e Përhershëm të Promovimit të Personelit Akademik"

24 01 10
VSA 4 - Mbi "Miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren mësimore të ciklit të parë dhe rregulloren mësimore të ciklit të dytë të studimeve në Universitetin e Arteve"

24 01 10
VSA 3 - Mbi "Miratimin e përcaktimeve të kontributit në kërkimin shkencor dhe krijimtarinë artistike të stafit akademik me kohë të plotë në Fakultetin e Muzikës, në Universitetin e Arteve"

24 01 10
VSA 2 - Mbi "Miratimin e disa ndryshimeve në statutin e Universitetit të Arteve"

24 01 10
VSA 1 - Për "Shpërndarjen e grantit të akorduar nga MAS dhe regjistrin e prokurimeve me burim financim granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2024"

\23 10 30
VSA 44 - Mbi "Miratimin e rregullores së programit të studimit në ciklin e parë të studimeve - Bachelor në "Fotografi", pranë Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

23 09 28
VSA 43 - Mbi "Miratimin e një ndryshimi në rregulloren e programit të studimeve të ciklit të III-të për fitimin e gradës shkencore "Doktor" në Muzikologji në Njësinë Bazë KMDP, në Fakultetin e Muzikës, sl dhe miratimin e emërtesës së projektit kërkimor për vitin 2023-2024, sl emërtesë e dytë, në Fakultetin e Muzikës, Universiteti i Arteve"

23 09 28
VSA 42 - Mbi "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2023-2024"

23 09 28
VSA 41 - Mbi "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2023-2024"

23 09 28
VSA 40 - Mbi "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2023-2024"

23 09 26
VSA 39 - Mbi "Miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2023 - 2024"

23 10 16
VSA 38 - Mbi "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të Ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë Master, për vitin akademik 2023-2024, në Universitetin e Arteve"

23 09 26
VSA 37 - Mbi "Miratimin e punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) në FM, pranë Universitetit të Arteve, me Kontratë me kohëzgjatje të caktuar dhe angazhim me Kohë të plotë mësimore, për vitin akademik 2023-2024"

23 09 20
VSA 36 - Mbi "Miratimin e punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) në FAS, pranë Universitetit të Arteve, me Kontratë me kohëzgjatje të caktuar dhe angazhim me Kohë të plotë mësimore, për vitin akademik 2023-2024"

23 09 20
VSA 35 - Mbi "Dhënien e Titullit "Doktor Honoris Causa" Z. Giulio Rapetti Mogol"

23 07 20
VSA 33 - Mbi "Propozimin për miratimin e projekt-buxhetit afatmesëm 2024-2026 dhe Deklaratës së Misionit të Universitetit të Arteve"

23 06 22
VSA 32 - Mbi "Miratimin e modelit të Certifikatës së Trajnimit në modulin "Mësimdhënia e Muzikës për nxënësit me aftësi ndryshe", pranë Fakultetit të Muzikës, Universiteti i Arteve"

23 06 22
VSA 31 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Përhershëm të Sigurimit të Standardeve të Cilësisë, në Universitetin e Arteve"

23 06 22
VSA 30 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Përhershëm të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e Arteve"

23 06 22
VSA 29 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Përhershëm të Promovimit të Personelit Akademik"

23 05 24
VSA 27 - Mbi "Miratimin paraprak të hapjes së programit të studimit për formimin e vazhduar në fushën psiko-pedagogjike, në Arte si dhe të planit mësimor, të paraqitur nga Departamenti Aktrim dhe Teori, pranë Fakultetit të Artit Skenik"

23 05 24
VSA 26 - Mbi "Miratimin e rregullores për zgjedhjet e Këshillit Studentor në Universitetin e Arteve"

23 05 24
VSA 25 - Mbi "Miratimin e rregullores së programit të studimit të formimit të vazhduar në fushën psiko-pedagogjike për ushtrimin e profesionit të rregulluar të mësuesit, pranë Fakultetit të Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

23 05 19
VSA 24 - Mbi "Propozimin për miratimin e shpërndarjes së grantit shtesë të akorduar nga Ministria e Financave për vitin 2023"

23 04 18
VSA 24 - Mbi "Fillimin e procedurës për marrjen e kandidaturave për ngritjen e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët në Universitetin e Arteve"

23 04 18
VSA 23 - Mbi "Fillimin e procedurës për marrjen e kandidaturave për ngritjen e Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik në Universitetin e Arteve"

23 04 18
VSA 22 - Mbi "Fillimin e procedurës për marrjen e kandidaturave për ngritjen e Komisionit të Sigurimit të Standardeve të Cilësisë në Universitetin e Arteve"

23 04 18
VSA 21 - Mbi "Shkrirjen e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Komisionit të Marrëdhënieve me Studentët në Universitetin e Arteve"

23 05 19
VSA 20 - Mbi "Propozimin për miratimin e shpërndarjes së grantit shtesë të akorduar nga Ministria e Financave për Vitin 2023"

23 03 17
VSA 19 - Mbi "Propozimet për kuotat e pranimit dhe udhëheqësit shkencorë për Ciklin e Tretë të studimit "Doktoratë Në Muzikologji" në Fakultetin e Muzikës për vitin akademik 2023-2024"

23 03 17
VSA 18 - Mbi "Propozimet për kuotat e pranimit dhe udhëheqësit shkencorë për Ciklin e Tretë të studimit "Doktoratë në Arte Skenike" në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2023-2024"

23 02 09
VSA 17 - Mbi "Propozimet për tarifat e konkurrimit, regjistrimit dhe studimit për Ciklin e Tretë "Doktoratë në Muzikologji" në Fakultetin e Muzikës për vitin akademik 2023-2024"

23 02 09
VSA 16 - Mbi "Analizën vjetore të punës për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

23 02 09
VSA 15 - Mbi "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2024-2025, të Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve"

23 02 09
VSA 14 - Mbi "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2024-2025, të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

23 02 09
VSA 13 - Mbi "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2024-2025, të Fakultetit të Muzikës në Universitetin e Arteve"

23 02 09
VSA 12 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi, si dhe i tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2023-2024"

23 02 09
VSA 11 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2023-2024"

23 02 09
VSA 10 - Për "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional, për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

23 02 09
VSA 9 - Mbi "Propozimin për miratimin e shpërblimit financiar të anëtarëve të Këshillit të Etikës në Universitetin e Arteve"

23 02 09
VSA 8 - Mbi "Propozimin për miratimin e shpërblimit financiar të anëtarëve të komisionit AD-HOC për ekuivalentimin e gradës shkencore vetëm për efekt të mësimdhënies të personelit akademik në Universitetin e Arteve"

23 02 09
VSA 7 - Mbi "Propozimet për kuotat e pranimit dhe udhëheqësit shkencorë për ciklin e tretë të studimit "Doktoratë në Muzikologji" në Fakultetin e Muzikës për vitin akademik 2023-2024"

23 02 09
VSA 6 - Mbi "Propozimet për kuotat e pranimit dhe udhëheqësit shkencorë për ciklin e tretë të studimit "Doktoratë në Arte Skenike" në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2023-2024"

23 02 09
VSA 5 - Mbi "Propozimet për tarifat e konkurrimit, rregjistrimit dhe studimit për ciklin e tretë "Doktoratë në Arte Skenike" në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2023-2024"

23 01 09
VSA 1 - Për "Shpërndarjen e grantit të akorduar nga MAS dhe regjistrin e prokurimeve me burim financim granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2023"

22 11 21
VSA 87 - Mbi "Miratimin paraprak të shtesës së pagës për muajt Tetor, Nëntor, Dhjetor 2022 për personelin akademik me kohë të plotë sipas VKM nr. 647 datë 05.10.2022"

22 11 21
VSA 86 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarit të komisionit ad-hoc për ekuivalentimin e gradës shkencore për efekt të mësimdhënies të personelit akademik në Universitetin e Arteve"

22 11 16
VSA 85 - Mbi "Shpalljen e vakancës dhe zëvendësimin e anëtarit të komisionit ad-hoc për ekuivalentimin e gradës shkencore për efekt të mësimdhënies të personelit akademik në Universitetin e Arteve"

::: VSA 84/2 - Rregullore e programit të studimeve të ciklit të III-të për fitimin e gradës shkencore "Doktor" në Artet e Bukura, në programin e studimit të FAB pranë njësisë bazë "Pikturë" në Fakultetin e Arteve të Bukura

::: VSA 84/1 - Rregullore e programit të studimeve të ciklit të III-të Doktoraturë "në Artet Pamore", për fitimin e gradës shkencore "Doktor" në Artet e Bukura, në programin e studimit të FAB pranë njësisë bazë "Pikturë" në Fakultetin e Arteve të Bukura

22 11 16
VSA 83 - Mbi "Miratimin për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit 'DOKTOR' në arte pamore, të paraqitur nga Departamenti Pikturë, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura"

22 11 14
VSA 81 - Për "Rialokim kuote të pranimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

22 11 04
VSA 80 - Mbi "Miratimin e punësimit të një punonjësi mësimor (personalitet) në FM, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, për vitin akademik 2022-2023"

22 10 05
VSA 79 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifës së konkurrimit, regjistrimit dhe shkollimit për ciklin e tretë DOKTORATË NË MUZIKOLOGJI për vitin 2022-2023"

22 10 03
VSA 78 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifës së konkurrimit, regjistrimit dhe shkollimit për ciklin e tretë DOKTORATURË NË ARTE SKENIKE për vitin 2022-2023"

22 09 13
VSA 77 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master i Shkencave "Muzikologji dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 76 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master Profesional "Pedagogji Muzikore dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 75 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master Profesional "Kitarë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 74 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master Profesional "Fizarmonikë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 73 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master Profesional "Bastubë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 72 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Kanto dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 71 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Kompozim dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 70 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Dirizhim dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 69 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Trombon dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 68 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Korno dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 67 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Trombë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 66 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Fagot dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 65 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Oboe dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 64 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Klarinetë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 63 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Flaut dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 62 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Kontrabas dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 61 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Piano dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 60 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Violonçel dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 59 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Violë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 58 - Mbi "Miratimin e rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Violinë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 57 - Mbi "Miratimin e punësimit të një punonjësi mësimor (personalitet) në FAS, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, për vitin akademik 2022-2023"

22 09 13
VSA 56 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2022-2023"

22 09 13
VSA 55 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2022-2023"

22 09 13
VSA 54 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2022-2023"

22 09 13
VSA 53 - Mbi "Miratimin e Rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Skulpturë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 52 - Mbi "Miratimin e Rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Skulpturë Qeramikë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 51 - Mbi "Miratimin e Rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Pikturë Monumentale dhe Mësuesi", të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 50 - Mbi "Miratimin e Rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi", të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 49 - Mbi "Miratimin e Rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Pikturë Grafikë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 48 - Mbi "Miratimin e Rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Pikturë Tekstili & Modë dhe Mësuesi", të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

22 09 13
VSA 47 - Mbi "Miratimin e Rregullores së programeve të ciklit të dytë, Master në Arte "Pikturë Multimedia dhe Mësuesi", të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 46 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Kanto" të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 45 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Interpretim" të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 44 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Kompozicion, Muzikologji, Dirizhim dhe Pedagogji Muzikore" KMDP të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 43 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Pikturë" të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 42 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Arte të Aplikuara" të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 41 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Skulpturë" të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 40 - Mbi "Miratimin e Rregullores mësimore të programit të studimit "Master i Arteve" në Regji Filmi & TV dhe Mësuesi, të Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 39 - Mbi "Miratimin e Rregullores mësimore të programit të studimit "Master i Arteve" në Koreografi dhe Mësuesi, të Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 38 - Mbi "Miratimin e Rregullores mësimore të programit të studimit "Master i Arteve" në Skenografi - Kostumografi dhe Mësuesi, të Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 37 - Mbi "Miratimin e Rregullores mësimore të programit të studimit "Master i Arteve" në Regji Teatri & Spektakli dhe Mësuesi, të Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 36 - Mbi "Miratimin e Rregullores mësimore të programit të studimit "Master i Arteve" në Aktrim dhe Mësuesi, të Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve"

22 07 20
VSA 35 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Regji, Regji Filmi & TV" pranë Fakultetit të Artit Skenik, të Universitetit të Arteve"

22 07 20
VSA 34 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Skenografi-Kostumografi dhe Koreografi" pranë Fakultetit të Artit Skenik, të Universitetit të Arteve"

22 07 20
VSA 33 - Mbi "Miratimin e Rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Njësisë Bazë "Aktrim dhe Teori" pranë Fakultetit të Artit Skenik, të Universitetit të Arteve"

22 07 20
VSA 32 - Mbi "Propozimin për miratimin e projekt-buxhetit afatmesëm 2023-2025 dhe deklaratës së misionit të Universitetit të Arteve"

22 07 20
VSA 31 - Mbi "Miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2022-2023"

22 07 20 
VSA 30 - Mbi "Propozimin për miratimin e numrit të personelit akademik të UART me kohë të plotë, me kontratë, me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar, në Universitetin e Arteve, për vitin 2022-2023"

22 06 07 
VSA 29 - Për "Miratimin e Rregullores së Komisionit AD-HOC për ekuivalentimin e gradës shkencore për efekt të mësimdhënies të personelit akademik në Universitetin e Arteve"

22 05 26
VSA 28 - Për "Dhënien e Titullit 'Profesor Emeritus' Prof. Hamide Stringa"

22 03 10
VSA 27 - Mbi "Propozimin për miratimin e shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe shtimin e regjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2022, në Universitetin e Arteve"

22 05 16
VSA 26 - Për "Dhënien e Titullit 'Doktor Honoris Causa' Z. Albert Paparisto"

22 03 10
VSA 25 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master Shkencor dhe Master Profesional, për Fakultetin e Muzikës"

22 03 10
VSA 24 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e parë me kohë të plotë Bachelor, për Fakultetin e Muzikës"

22 03 10
VSA 23 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, për Fakultetin e Arteve të Bukura"

22 03 10
VSA 22 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e parë me kohë të plotë Bachelor, për Fakultetin e Arteve të Bukura"

22 03 10
VSA 21 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, për Fakultetin e Artit Skenik"

22 03 10
VSA 20 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e parë me kohë të plotë Bachelor, për Fakultetin e Artit Skenik"

22 03 10
VSA 19 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve, me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2022-2023"

22 03 10
VSA 18 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi, si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2022-2023"

22 03 10
VSA 17 - Për "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2022-2023, në Universitetin e Arteve"

22 03 10
VSA 16 - Për "Dhënien e titullit 'Doktor Honoris Causa' Z. Birçe Hasko"

22 02 02
VSA 15 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 14 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 13 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja, për 3 (tre) vende nga rradhët e përfaqësuesve të Fakulteteve në UART, për anëtar të Bordit të Administrimit, të Universitetit të Arteve"

22 02 02
VSA 12 - Për "Konstituimin e Komisionit AD-HOC për ekuivalentimin e aktivitetit artistik krijues, me punë kërkimore-shkencore, në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 11 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2022-2023, Fakulteti i Muzikës, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 10 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2022-2023, Fakulteti i Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 9 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2022-2023, Fakulteti i Artit Skenik, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 8 - Mbi "Zgjedhjen e 1 (një) anëtari përfaqësues të Fakultetit të Artit Skenik në Këshillin e Etikës, në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 7 - Mbi "Miratimin e listës së kandidaturave, për 1 (një) anëtar të Këshillit të Etikës përfaqësues nga Fakulteti i Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 6 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2023-2024, Fakulteti i Muzikës, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 5 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2023-2024, Fakulteti i Artit Skenik, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 4 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2023-2024, Fakulteti i Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve"

22 01 24
VSA 3 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve si dhe hapja e procedurave për aplikim për Komision Apelimi në Universitetin e Arteve"

22 01 19
VSA 2 - Mbi "Hapjen e procedurës për zgjedhjen e tre anëtarëve të Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve"

22 01 05
VSA 1 - Mbi "Propozimin për miratimin e shpërndarjes së grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe regjistrin e prokurimeve, me burim financimi nga granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2022"

21 12 23
VSA 42 - Mbi "Analizën vjetore të punës për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

21 12 07
VSA 38 - Për "FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MARRJEN E KANDIDATURAVE PËR NGRITJEN KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PËR EKUIVALENTIMIN E GRADËS SHKENCORE PËR PERSONELIN AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË DHE ATIJ TË FTUAR NË ZBATIM TË VKM-SË NR. 145, DATE 10.03.2021, "PËR DHËNIEN E STATUSIT TË VEÇANTË UNIVERSITETIT TË ARTEVE SI INSTITUCIONI I VETËM PUBLIK I ARSIMIT TË LARTË NË FUSHËN E ARTEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPERISË" NË UNIVERSITETIN E ARTEVE"

21 12 07
VSA 37 - Për "Miratimin e rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

21 12 07
VSA 36 - Për "Miratimin e rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

21 12 07
VSA 35 - Për "Miratimin e rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Fakultetit të Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

21 11 17
VSA 34 - Mbi "Miratimin e rregullores së ciklit të III-të të studimeve për fitim të gradës shkencore Doktor në Muzikologji, në njësinë bazë të KMDP, në Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Arteve"

21 11 17
VSA 33 - Mbi "Miratimin e rregullores së ciklit të III-të të studimeve për fitim të gradës shkencore Doktor në Arte Skenike, në programet e studimit të FAS pranë njësisë bazë Regji dhe Regji Filmi & Televizioni, në Universitetin e Arteve"

21 11 17
VSA 32 - Mbi "Miratimin e rregullores së ciklit të III-të të studimeve, në Universitetin e Arteve"

21 11 10
VSA 31 - Për "Rialokim të kuotave të pranimit të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 30 - Mbi "Miratimin e punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (personalitet) në FAS, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 29 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 28 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 27 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 26 - Për "Rialokim kuote të pranimit nga Trojet të ciklit të parë të studimeve Bachelor në programin e studimit Koreografi, në Fakultetin e Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 25 - Mbi "Miratimin e rregullores së mbrojtjes nga zjarri, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 24 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 23 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Sekretarive Mësimore të Fakulteteve, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 22 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të komisionit të Marrëdhënieve me Studentët në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 21 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Sektorit Mësimor dhe Kurrikulës, Informimit të Studentëve, Këshillimit të Karrierës dhe Alumni, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 20 - Mbi "Miratimin e rregullores së Universitetit të Arteve"

21 10 07
VSA 19 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Senatit Akademik në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 18 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Rektoratit në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 17 - Mbi "Miratimin e rregullores mësimore të ciklit të dytë të studimeve Master në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 16 - Mbi "Miratimin e rregullores mësimore të ciklit të parë të studimeve Bachelor në Universitetin e Arteve"

21 07 07
VSA 12 - Për "Miratimin e Statutit të Universitetit të Arteve"

21 06 21
VSA 11 - Mbi "Disa ndryshime në rregulloren e Ciklit të Parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe rregulloren e Ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2020-2021"

21 04 27
VSA 10 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit "Doktor" në Aktrim, Regji, Regji Filmi, Skenografi-Kostumografi dhe Koreografi, të paraqitur nga Departamenti "Regji, Regji Filmi dhe Televizioni" pranë Fakultetit të Artit Skenik"

21 04 27
VSA 9 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të cikli