<

Tarifat në UART

.::: Për të aksesuar tarifat e konkurrimit dhe të regjistrimit, sëbashku me faturat për arkëtim të gatshme të ndara sipas Fakulteteve, ju ftojmë të zgjidhni destinacionin si më poshtë:  

 

.::: Për të aksesuar tarifat e shkollimit dhe faturat për arkëtim të gatshme, të ndara sipas Fakulteteve, ju ftojmë të zgjidhni destinacionin si më poshtë: 

 

:::: Tabelë përmbledhëse e tarifave të shkollimit 

:::: Tabelat përmbledhëse, bursa, përjashtim nga tarifa e shkollimit, reduktim 50 per qind, 2023 - 2024  (pdf)

 

.::: Shërbime të tjera (Fatura arkëtimi)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Për informacion të detajuar ju ftojmë t'i referoheni vendimeve të Bordit të Administrimit të Universitetit:

.::: VBA 9 DT. 29/02/2024 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, si dhe të tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2024-2025"

.::: VBA 8 DT. 29/02/2024 "Miratimi në fazë të dytë i listës për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të parë të studimeve (Bachelor) për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 6 DT. 29/02/2024 "Miratimi në fazë të dytë i listës për reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të dytë të studimeve (Master) për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 5 DT. 29/02/2024 "Miratimi në fazë të dytë i listës për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e ciklit të parë të studimeve (Bachelor) për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 13 DT. 15/03/2023 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi, si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 8 DT. 16/02/2023 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, regjistrimit dhe studimit për ciklin e tretë Doktoratë në Arte Skenike, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 7 DT. 16/02/2023 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, regjistrimit dhe studimit për ciklin e tretë Doktoratë në Muzikologji, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 3 DT. 04/04/2022 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe i tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e UART, për vitin akademik 2022-2023"

.::: VBA 30 DT. 30/12/2021 "Miratimi për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e ciklit të parë të studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 29 DT. 30/12/2021 "Miratimi për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 28 DT. 30/12/2021 "Miratim për reduktim me 50% të tarifës vjetore të shkollimit për studentët e ciklit të dytë të studimeve MASTER, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 24 DT. 20/09/2021 "Miratimi i pagesës për kredite të studentëve që kryejnë një program të dytë studimi, në të njëjtin program studimi në të cilën janë diplomuar më parë, për ciklin e dytë të studimeve Master"

::: VBA 13 DT. 02/07/2021 "Miratimi për përjashtim/ reduktim/ bursë nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të cikleve Bachelor dhe Master, për vitin akademik 2020-2021, në FAB dhe FM të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 7 DT. 30/04/2021 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2021-2022"

.::: Studentët me notën mesatare mbi 6, për vitin akademik 2020-2021, për të treja Fakultetet e Universitetit të Arteve

.::: VBA 41/1 DT. 31/12/2020 "Miratimi për reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes së ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 42 DT. 24/12/2020 "Miratim për studentët që përfitojnë bursë, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 41 DT. 24/12/2020 "Miratimi për përjashtim/reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë dhe të dytë, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 25 DT. 13/07/2020 "Zbatimi i VKM-së për përfitimin e reduktimit të tarifës së shkollimit, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 19 DT. 17/06/2020 "Miratimi për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 15 DT. 12/02/2020 "Miratim per reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes së ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 14 DT. 12/02/2020 "Miratim per reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 9 DT. 12/02/2020 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit program i parë studimi, si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

.::: VBA 27 DT. 30/12/2019 "Miratim për përjashtim/ reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë/ të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 26 DT. 30/12/2019 "Miratim për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 25 DT. 30/12/2019 "Miratimi për një ndryshim të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit, për programet e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional të ofruara nga Fakulteti i Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 16 DT. 13/06/2019 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 15 DT. 13/06/2019 "Miratimi i tarifave, të ciklit të dytë të studimeve, për studentët mbetës dhe përsëritës, në Fakultetet e Universitetit të Arteve"

.::: VBA 13 DT. 15/05/2019 "Miratimi për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes të ciklit të parë bachelor, për vitin akademik 2018-2019, në Fakultetin e Arteve të Bukura, të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 7 DT. 29/03/2019 "Mbi miratim për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 6 DT. 29/03/2019 "Mbi miratim për përjashtim/ reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë/ të dytë, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 4 DT. 17/01/2019 "Miratimi i kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve, ose në një program të studimeve profesionale, me kohë të plotë, në Fakultetet e UART"

.::: VBA 3 DT. 17/01/2019 "Miratimi për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 2 DT. 17/01/2019 "Miratimi për përjashtim/ reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të parë / të dytë, për vitin akademik 2018-2019"

 

------ Të vjetra / Arkiv ------

.::: Për të aksesuar faturat për arkëtim të gatshme, të ndara sipas Fakultetit, ciklit të studimeve dhe nivelit të pagesës, ju ftojmë të zgjidhni destinacionin si më poshtë:

 

:::: Fatura për arkëtim, 2021

:::: Tarifat e shkollimit për vitin akademik 2020-2021

 

:::: Tarifat e shkollimit për vitin akademik 2019-2020