<

Zgjedhjet në Universitetin e Arteve

:::. Vendim i KQZI Nr. 5, Dt. 12.01.2015, mbi shpalljen e kandidatit fitues për Dekan i Fakultetit të Muzikes në Universitetin e Arteve

:::. URDHËR i Rektorit Nr. 134 Dt. 1/12/2014 për "Shpalljen e proçesit zgjedhor të parakohshëm për autoritetin drejtues të Fakultetit të Muzikës në Universitetin e Arteve"

:::. Vendimet e KQZI mbi shpalljen e Fituesve per Autoritetet dhe Organet Drejtuese ne Universitetin e Arteve (pdf)

Fakulteti i Muzikes

Fakulteti i Artit Skenik

Fakulteti i Arteve te Bukura

Senati Akademik i Universitetit te Arteve

Keshilli i Administrimit i Universitetit te Arteve


.::
 120201 - Vendim per miratimin e listave te kandidateve
.:: Model Kandidimi 01 - Kerkese e kandidatit per regjistrim
.:: Model Vertetimi 01 - Vertetim per regjistrim kandidati

Kandidaturat e Shpallura

 

:::. Rregullore e Zgjedhjeve 2012 ne Universitetin e Arteve (pdf)


Vendime te Senatit Akademik mbi Zgjedhjet 2012 ne UA 

.::: Vendim Nr. 6 Dt. 09.02.2012 "Ndryshimi i nje anetari te Komisionit te Ankesave
     per Zgjedhjet per Autoritetet dhe Organet Drejtuese" 
.:::
 Vendim Nr. 5 Dt. 26.01.2012 "Ngritja e KA"
.::: Vendim Nr. 4 Dt. 26.01.2012 "Ngritja e KZF-ve"
.::: Vendim Nr. 3 Dt. 26.01.2012 "Ngritja e KQZI"
.::: Vendim Nr. 2 Dt. 26.01.2012 "Shtesa e ndryshime ne Rregulloren e Zgjedhjeve"
.::: Vendim Nr. 1 Dt. 17.01.2012 "Miratim i Rregullores së Zgjedhjeve"