<

Njoftime për Studentët

:::. 27.02.2024

Në kuadër të Projektit të Këshillit të Evropës mbi zbatimin e Konventës së Lisbonës për mbështetjen e Qendrave ENIC, mbi procedurat dhe manualet për rrugën e njësimit së diplomave të arsimit të lartë të fituara jashtë vendit si dhe njohjen e kualifikimeve të huaja, bashkelidhur gjeni manualet mbi procedurat dhe fletëpalosjen informuese.

Për të interesuarit, lutemi klikoni lidhjet: www.enic-naric.netwww.qsha.gov.al

Udhëzuesi  -  Broshura

 

:::. 26.02.2024

Në vijim të komunikimit të mëparshëm në kuadër të hapjes së Thirrjes së Skemës së Kreditimit Studentor nga Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL), për studentët e interesuar, lutemi gjeni bashkëlidhur informacionin mbi matricën e veprimeve të AKFAL lidhur me procesin e garantimit të skemës së kreditimit studentor, për vitin akademik 2023-2024, si dhe prezantimin në power-point.

Sa më sipër, ju bëjmë me dije se do të zhvillohet java sensibilizuese në takime me studentët e 12 IAL -ve publike sipas kalendarit i cili do të përcaktohet në ditët në vazhdim. 

Përshkrimi  -  Prezantimi 

 

:::. 19.10.2023

Vendim "Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Arteve"

 

:::. 18.10.2023

Njoftohen studentët e Universitetit të Arteve të cilët aplikojnë për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2023-2024, se duhet të dorëzojnë aplikimet/ formularin dhe të gjithë dokumentacionin provues, fizikisht dhe elektronikisht nëpërmjet email, tek zyra e administratës pranë Fakultetit përkatës.

Adresat email janë:


Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 16 Nëntor, 2023.


Në vijim gjeni formularin:


Për më shumë informacion ju ftojmë të shfletoni:

Urdhrin e Rektorit me nr. 92 dt. 16/10/2023 mbi "Fillimin e procedurës së pranimit të aplikimeve dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga ana e Fakulteteve të Universitetit të Arteve, për studentët të cilët do të aplikojnë për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2023-2024"

:::. 18.10.2023

Njoftohen studentët e Universitetit të Arteve të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2023-2024, se duhet të dorëzojnë aplikimet/ formularin dhe të gjithë dokumentacionin provues, fizikisht dhe elektronikisht nëpërmjet email, tek zyra e administratës pranë Fakultetit përkatës.

Adresat email janë:


Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 16 Nëntor, 2023.


Në vijim gjeni formularët:


Për më shumë informacion ju ftojmë të shfletoni:

Urdhrin e Rektorit me nr. 93 dt. 16/10/2023 mbi "Fillimin e procedurës së pranimit të aplikimeve dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2023-2024, në Universitetin e Arteve"

 

:::. 4.10.2023

NJOFTIM: Konkursi në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve – Master në Arte në Fakultetin e Arteve të Bukura do të zhvillohet me dt. 5 Tetor 2023, ora 11.00, në mjediset e FAB.

(Kandidatët duhet të paraqiten pranë Komisioneve të programeve përkatëse ku janë regjistruar sipas kritereve dhe rregullores së publikuar në faqen e Universitetit të Arteve).

Sekretaria e FAB
 

:::. 9.11.2022

Njoftohen studentët e Universitetit të Arteve të cilët aplikojnë për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2022-2023, se duhet të dorëzojnë aplikimet/ formularin dhe të gjithë dokumentacionin provues, fizikisht dhe elektronikisht nëpërmjet email, tek zyra e administratës pranë Fakultetit përkatës.

Adresat email janë:


Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 25 Nëntor, 2022.


Në vijim gjeni formularin:


Për më shumë informacion ju ftojmë të shfletoni: 

Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe të shqyrtimit të dokumentacionit nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët aplikojnë për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2022-2023"

:::. 9.11.2022

Njoftohen studentët e Universitetit të Arteve të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2022-2023, se duhet të dorëzojnë aplikimet/ formularin dhe të gjithë dokumentacionin provues, fizikisht dhe elektronikisht nëpërmjet email, tek zyra e administratës pranë Fakultetit përkatës.

Adresat email janë:


Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 25 Nëntor, 2022.


Në vijim gjeni formularët:


Për më shumë informacion ju ftojmë të shfletoni:

Urdhër mbi "Fillimin e pranimeve të aplikimeve, nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2022-2023, në Universitetin e Arteve"
 

:::. 11.11.2021

Njoftohen studentët e Universitetit të Arteve të cilët aplikojnë për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2021-2022, se duhet të dorëzojnë aplikimet/ formularin dhe të gjithë dokumentacionin provues, fizikisht dhe elektronikisht nëpërmjet email, tek zyra e administratës pranë Fakultetit përkatës.

Adresat email janë:

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 25 Nëntor, 2021.

Në vijim gjeni formularët:

Për më shumë informacion ju ftojmë të shfletoni:

Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe të shqyrtimit të dokumentacionit nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët aplikojnë për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2021-2022"

:::. 11.11.2021

Njoftohen studentët e Universitetit të Arteve të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2021-2022, se duhet të dorëzojnë aplikimet/ formularin dhe të gjithë dokumentacionin provues, fizikisht dhe elektronikisht nëpërmjet email, tek zyra e administratës pranë Fakultetit përkatës.

Adresat email janë:

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 3 Dhjetor, 2021.

Në vijim gjeni formularët:

Për më shumë informacion ju ftojmë të shfletoni:

Urdhër mbi "Fillimin e pranimeve të aplikimeve, nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"


:::. 
11.06.2021

Përshëndetje studentë,

Ju ftojmë të plotësoni Pyetësorin Online të cilin e gjeni duke vizituar lidhjen https://forms.office.com/r/MZyDuGayH2.

Ky pyetësor shërben për të marrë feedback-un tuaj lidhur me tre shtyllat kryesore të mësimdhënies dhe mësimnxënies, siç janë pritshmëria dhe vlerësimi mbi ndërtimin e programit të studimit; vlerësimi mbi mësimdhënien dhe elementët e saj; fasilitetet, logjistika, burimet materiale në dispozicion, etj.

Për të plotësuar pyetësorin duhet të kyçeni duke përdorur kredencialet individuale të aksesit në platformën online Office 365.

Për çdo pyetje apo paqartësi, ju ftojmë të kontaktoni me Sektorin Mësimor të Universitetit të Arteve.
 

:::. 25.02.2021

Te dashur studente,

Permes ketij komunikimi po ju dergojme nje pyetesor te shkurter, i cili mund te plotesohet nga ju online. Pyetesorin e gjeni duke vizituar lidhjen: https://survey01.dzhw.eu/Eurostudent-Albania/

***
Qellimi i ketij pyetesori eshte mbledhja e te dhenave te dimensionit socio-ekonomik ne arsimin e larte, si edhe te dhena mbi mundesine e krijimit te levizshmerise se perkohshme nderkombetare, ne kuader te projektit EUROSTUDENT te mbeshtetur nga Komisioni Evropian, projekt i realizuar ne kuader te politikave te anetaresimit te Shqiperise ne BE, si dhe pjesemarrjes aktive ne Hapesiren Evropiane te Arsimit te Larte (HEAL).

Mbi bazen e te dhenave te grumbulluara nga ky projekt do te ndertohet profili kombetar, ashtu si edhe do te jete e mundur te perpilohen raporte lidhur me çeshtje themelore te jetes se perditshme te studenteve ne mbare Evropen e pertej, duke siguruar te dhena te krahasueshme ne kohe midis vendeve pjesemarrese.

Per informacione te metejshme lidhur me projektin, ju ftojme te vizitoni: www.eurostudent.eu.
 

:::. 24.12.2020

Të dashur studentë,

Sot është dita e fundit e mësimit për vitin 2020. Mësimi online do të rifillojë më datë 4 Janar 2021.

Universiteti i Arteve ju uron festa të gëzuara dhe shëndet, mbarësi, paqe e dashuri për ju dhe familjarët tuaj.
 

:::. 13.11.2020

Njoftohen te gjithe studentet e ciklit te dyte te studimit, ne zbatim te VKM nr. 780 date 26.12.2018 ''Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret per ulje te tarifes vjetore te studimit ne programet e ciklit te dyte te studimev ne IPAL", te aplikojne per perfitimin e uljes se tarifes se shkollimit ne masen 50% , per vi tin akademik 2020-2021, sipas kritereve te percaktuara ne formularin perkates.

Dorezimi i aplikimit behet nepermjet postes elektonike dhe me pas behet dorezimi fizikisht i dokumentacionit perkates prane zyres se arkiv protokollit ne Universiteti~ e Arteve, Tirane.

Afati i dorezimit te dokumentacionit dote jete deri ne date 04.12.2020. 

Per me shume informacion shfletoni: 

Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga Fakultetet e UART, për studentët të cilët do të aplikojnë për të përfituar përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2020-2021"

:::. 13.11.2020

Njoftohen te gjithe studentet e ciklit te pare te studimeve , ne zbatim te VKM nr. 903 date 21.12.2016 "Per percaktimin e kritereve per perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore, per studentet e shkelqyer, ..... studentet ne nevoje", te ndryshuar me VKM nr. 39 date 23 .01.2019,VKM nr. 269 date 29.03.2017 "Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program studimi te ciklit te pare ... qe perjashtohen nga tarifa e shkollimit" i ndryshuar, te aplikojne per perfitimin e burses apo perjashtim nga tarifa shkollimit, per vitin akademik 2020-2021, sipas kritereve.

Aplikimi behet nepermjet postes elektronike dhe me pas behet dorezimi fizikisht i dokumentacionit prane zyres se protokollit ne Universitetin e Arteve, Tirane.

Afati i dorezimit te dokumentacionit perkates do te jete deri ne date 04.12.2020 

Per me shume informacion shfletoni: 

Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga Fakultetet e UART, për studentët të cilët do të aplikojnë për përfitimin e bursave, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në fusha prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2020-2021"


:::. 27.08.2020

Njoftim për studentët e Fakultetit të Artit Skenik:

Në lidhjen në vijim gjeni planin e detajuar të organizimit të mbylljes së procesit mësimor për vitin e parë dhe të dytë Bachelor dhe vitin e parë master, për vitin akademik 2019-2020, periudha 31.08.2020 deri më 31.10.2020.

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)


:::. 03.06.2020

Përshëndetje Studentë Diplomantë,

Ju sjellim në vëmendje regjistrimin në platformën GRADUA, regjistrim i cili duhet të kryhet në mënyrë individuale.

Regjistrimi duhet të realizohet brenda muajit Qershor, 2020.

Platforma GRADUA u mundëson studentëve të Universitetit të Arteve lehtësi kontakti me tregun e punës.

Nëpërmjet regjistrimit në platformën GRADUA, studenti mund të krijojë CV-në personale dhe të publikojë profilin profesional, të çertifikuar nga Universiteti, të ketë qasje praktike në informacion mbi mundësitë e punës / praktikës profesionale, të ndërveprojë me punë-dhënës të ndryshëm direkt përmes platformës, etj.

Ndër të tjera, platforma GRADUA u mundëson vlerësimin e përvojës universitare përmes pyetësorit online.

Ftohen studentët e Universitetit të Arteve të regjistrohen në platformë duke vizituar adresën https://gradua.rash.al duke ndjekur udhëzimet në Manualin e Përdorimit  (pdf).

Gjithashtu, regjistrimi mund të realizohet nëpërmjet njësive kompjuterike të vëna në dispozicion enkas për këtë arsye në Fakultete (pranë zyrave të Administratës) dhe në Bibliotekën Shkencore (salla Multimediale).

Për më shumë informacion ju ftojmë të vizitoni faqen e projektit, mund të vizitoni portalin zyrtar GRADUA PROJECT si dhe faqen e Projektit në Facebook.
 

:::. 07.02.2020

Njoftim për studentët e Fakultetit të Muzikës: 

Në datën 02.03.2020, ora 9.00 në, Sallën e Koncerteve të Universitetit të Arteve nis mësimi për provat e orkestrës simfonike. Mësimi do të zhvillohet nga data 02 Mars 2020 deri më 10 Mars 2020. Kohëzgjatja do të jetë nga ora 9.00 deri në orën 14.00.

Në datë 10 Mars 2020 mësimi përfundon, me realizimin e koncertit.

KUJDES: Çdo mungesë në oraret e grupuara do të pasqyrohet në regjistër.
 

:::. 16.01.2020

Të dashur Studentë,

Bazuar në Urdhërin e Rektorit me nr. 2 dt. 14/01/2020, në vijim ju njoftojmë mbi pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve:

 • Studentët e ciklit të parë të studimeve Bachelor, në Fakultetet e UART, duhet të kryejnë pagesën vjetore të tarifës së shkollimit brenda datës 31 Janar 2020.
   
 • Studentët e ciklit të dytë të studimeve Master, në Fakultetet e UART, duhet të kryejnë pagesën vjetore të tarifës së shkollimit të ndarë në dy këste:

  • Kësti i parë duhet të paguhet brenda datës 31 Janar 2020.
  • kësti i dytë duhet të paguhet brenda datës 31 Maj 2020.


Për informacion mbi tarifat, ju ftojmë të konsultoheni me Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 25 dt. 30/12/2019.


Faleminderit!
 

:::. 01.12.2019

Për arsye të sigurimit të godinave të Universitetit të Arteve pas tërmeteve të fundit, njoftohen studentët se ndërprerja e mësimit do të vijojë deri më datë 6 Dhjetor, 2019. REKTORI
 

:::. 07.11.2019

Përshëndetje Studentë,

Në vijim gjeni formularin e aplikimit për përfitimin e bursës së studimit, për ciklin e parë BACHELOR, për vitin akademik 2019-2020:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 77 dt. 07/11/2019 - mbi "Përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, në Universitetin e Arteve"

--

Në vijim gjeni formularët e aplikimit për përjashtimin / reduktimin nga pagesa e tarifës së shkollimit, për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, për vitin akademik 2019-2020:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 76 dt. 07/11/2019 - mbi "Fillimin e pranimeve të aplikimeve, nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"
 

:::. 13.05.2019

Është aktivizuar platforma GRADUA, platformë e cila u lejon studentëve të kenë lehtësi kontakti me tregun e punës.

Nëpërmjet regjistrimit në platformën GRADUA, studentët mund të krijojnë CV-në e tyre personale, të çertifikuar nga Universiteti, të kenë qasje të lehtë në informacion mbi mundësitë e punës / praktikës profesionale, të përgjigjen në oferta pune direkt përmes platformës, të kontaktohen nga kompanitë, etj.

Ndër të tjera, platforma GRADUA u jep studentëve mundësinë për të vlerësuar përvojën e tyre universitare në sajë të një pyetësori online.

Ftohen studentët e Universitetit të Arteve të regjistrohen në platformë duke vizituar adresën http://gradua.almalaurea.it/ duke ndjekur udhëzimet në Manualin e Përdorimit  (pdf).

Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen e projektit, mund të vizitoni portalin zyrtar GRADUA PROJECT dhe faqen e Projektit në Facebook.
 

:::. 03.04.2019

Në kuadër të Paktit me Universitetin, është aktivizuar "Platfoma e Bibliotekës Universitare Online" - EBSCO, si nisëm e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Rrjetin Akademik Shqiptar (RASH).

Platforma mund të aksesohet nga personeli akademik dhe studentët e Universitetit të Arteve, në mënyrë individuale, duke vizituar adresën ulibrary.rash.al

Manuali i përdorimit  (pdf)

 

Në vijim video ilustruese e shërbimit, mundësuar nga RASH: 

  

:::. 04.02.2019

Në vijim gjeni formularin e aplikimit për përfitimin e bursës së studimit, për ciklin e parë BACHELOR, për vitin akademik 2018-2019:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 20 dt. 04/02/2019 - Për një ndryshim në Urdhërin e Rektorit nr. 50, datë 03.12.2018 mbi përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, në Universitetin e Arteve (i ndryshuar)

:::. 31.01.2019

Në vijim gjeni formularët e aplikimit për përjashtimin / reduktimin nga pagesa e tarifës së shkollimit, për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 5 dt. 31/01/2019 - Mbi një ndryshim në Urdhërin e Rektorit nr. 51 dt. 03.12.2018 për ngritjen e grupit të punës për pranimin e aplikimeve të studentëve, të cilët përjashtohen/ reduktohen nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, në UART (I NDRYSHUAR)

 
:::. 29.01.2019

Publikohen listat emërore të studentëve përfitues të bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë.

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)
 

:::. 29.01.2019

Publikohen listat emërore të studentëve përfitues nga përjashtimi / reduktimi i pagesës së tarifës së shkollimit, për vitin akademik 2018 – 2019.

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)

:::. 10.01.2019

Lidhur me përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, ju lutemi të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit Nr. 15 DT. 10/01/2019.


:::. 10.01.2019

Lidhur me procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2018 – 2019, ju lutemi të shkarkoni formularin e aplikimit më poshtë dhe ta dorëzoni të plotësuar pranë zyrës së Protokollit në Rektorat.

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT “BACHELOR” - ME KOHË TË PLOTË” 

Urdhëri i Rektorit Nr. 14 Dt. 10/01/2019  (pdf)


:::. 14.12.2018

Lidhur me përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, ju lutemi të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit Nr. 50 DT. 03/12/2018.


:::. 14.12.2018

Lidhur me procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2018 – 2019, ju lutemi të shkarkoni formularin e aplikimit më poshtë dhe ta dorëzoni të plotësuar pranë zyrës së Protokollit në Rektorat.

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT “BACHELOR” - ME KOHË TË PLOTË” 

Urdhëri i Rektorit Nr. 51 Dt. 03/12/2018  (pdf)

Dokumentacioni i përgatitur sipas formularit përkatës të dorëzohet nga vetë studenti pranë Zyrës së Protokoll në Rektoratin e Universitetit të Arteve deri më date 21 Dhjetor 2018.
 

:::. 12.03.2018

Në kuadër të bashkëpunimeve të deritanishme ndërmjet Ambasadës së SH.B.A. dhe Universitetit të Arteve në implementimin e programeve dhe projekteve të përbashkëta kulturore të organizuara ndër vite, në Fakultetin e Artit Skenik zhvillohet:

MASTER CLASS, GRUPI AMERIKAN I "HIP-HOP FLY" DHE PROGRAMI I STUDIMIT KOREOGRAFI NË BACHELOR, PRANË FAKULTETIT TË ARTIT SKENIK.
AKTIVITETI ZHVILLOHET MË DATË 15.03.2018, ORA 09.30 - 11.00, NË SALLËN E UNIVERSITETIT TË ARTEVE.
 

:::. 15.02.2018

Lidhur me procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2017 – 2018, ju lutemi të shkarkoni formularin e aplikimit më poshtë dhe ta dorëzoni të plotësuar pranë zyrës së Protokollit në Rektorat.

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT “BACHELOR” - ME KOHË TË PLOTË”

Për më shumë informacion, klikoni këtu.


:::. 08.02.2018

Urdher i Dekanit te FAS lidhur me marrjen e masave per provimet e semestrit te pare per vitin akademik 2017-2018. 

Urdheri  (pdf)
 

:::. 26.05.2017

Përshëndetje Studentë,

Më poshtë gjeni formularin për dorëzimin e temës e Diplomës.

Materiali i bashkëngjitur 

Faleminderit!

 

:::. 07.04.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 269 Dt. 29/03/2017 "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit"

Ekstrakt nga Fletorja Zyrtare Nr. 70 dt. 05/04/2017

 

:::. 17.02.2017

Urdhër i Rektorit - Për fitimin ose jo të bursës nga studentë që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të Ciklit të Parë, në Fakultetet e Universitetit të Arteve, viti akademik 2016-2017.

Urdhëri i Rektorit Nr. 31 dt. 16/02/2017

 

:::. 16.02.2017

Praktika për përjashtimin dhe reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, të studentëve që ndjekin programet e studimeve të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" / "Master i Arteve të Bukura" në fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2016 - 2017:

Urdhër i Rektorit nr.30 dt.15/02/2017 (pdf)    Shkarko formularin (pdf)

 

:::. 13.09.2016

Përshëndetje Studentë, 

Në vijim instruksionet për tu regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Arteve:

Manual regjistrimi Bachelor
Manual regjistrimi Master  

Për të filluar procedurën e regjistrimit, kliko ketu

 

:::. 09.09.2016

Ju informojmë me Udhëzimin Nr. 22, datë 06.09.2016, Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017”.

 

:::. 05.09.2016

Të dashur Studentë,

Kalendarin e provimeve për sezonin e vjeshtës Shtator 2016, mund ta aksesoni nën menunë  Informacion -> Provimet, në faqen e Fakultetit përkatës. 

Suksese!
 

:::. 15.08.2016

Në vijim Ju lutemi të gjeni informacion në lidhje me:

 1. Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016-2017, Cikli i I-rë - IAL Publike, IAL Private 
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 2. Udhëzim nr. 18, datë 11.08.2016 për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit të kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë Shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, si dhe kandidatëve me statusin e të verbrit, invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik, të jetimit si dhe Romët dhe Egjiptianët në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017”
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 3. Udhëzim nr. 15, datë 01.08.2016 për ”Disa shtesa në udhëzimin nr. 13, datë 22.07.2016 për “procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, ne institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016–2017”
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 4. Udhëzim nr. 13, datë 22.07.2016 për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017”
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 5. Kriteret e pranimit në universitete 2016-2017
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 6. VKM nr. 407 datë 01.06.2016 "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017"
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   

:::. 06/05/2016

Udhëzim i Ministrit të Arsimit dhe Sportit "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare për pranimet në programet e studimit të Ciklit të Dytë dhe të Tretë, në Institucionet e Arsimit të Lartë"

Udhëzim i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 52 Dt. 03/12/2015  (pdf)

Marreveshje per ofrimin e testeve te gjuhes Angleze  (pdf)

Marreveshje per ofrimin e testeve te gjuhes Franceze  (pdf)

 Përditësim ------------------------------

Marreveshje per ofrimin e testeve te gjuhes Angleze  (pdf)

Marreveshje per ofrimin e testeve te gjuhes Angleze  (pdf)

 

:::. 15/02/2016

Miratimi i kritereve dhe rregulloreve per konkurset e pranimit per vitin akademik 2016 - 2017, ne Universitetin e Arteve 

 

:::. 30.10.2015

Praktika për përjashtimin dhe reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, të studentëve që ndjekin programet e studimeve të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" / "Master i Arteve të Bukura" në fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2015 - 2016: 

Urdhër i Rektorit nr.116 dt.29/10/2015  (pdf)     Shkarko formularin (pdf)

 

:::. 26.10.2015

Fakulteti i Muzikës, Universiteti i Arteve, Tiranë dhe Konservatori i Muzikës “Giuseppe Tartini”, Trieste kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim në kuadër të programit Erasmu+ (Mobility for learners and staff –Higher Education Student and Staff Mobility).

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, për periudhën Janar-Qershor 2016, studentë të Fakultetit të Muzikës mund të apilokojnë për të studiuar në Konservatorin e Muzikës “Giuseppe Tartini” të Triestes, sipas kushteve të mëposhtme:

 1. Kohëzgjatja 3/6 Muaj
 2. Bursa mujore përcaktohet sipas Erasmus + dhe Agjencisë Kombëtare Italiane.
 3. Studentët pjesëmarrës duhet të jenë në vitin I ose II Bachelor, dhe viti I Master.
 4. Aplikantët duhet të kenë njohuri shumë të mira (minimalisht niveli B1) të gjuhës angleze ose italiane.

Afati përfundimtar i aplikimit është data 31 Tetor 2015. Aplikimet dorëzohen pranë Sekretarisë mësimore të Fakultetit të Muzikës.

Shkarko formularin e aplikimit (pdf) 

Për informacion të mëtejshëm lexoni njoftimin e plotë në origjinal (pdf), ose vizitoni: www.conservatorio.trieste.it (link)

 

:::. 15.09.2015

Përshëndetje Studentë, 

Në vijim instruksionet për tu regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Arteve:

Manual regjistrimi Bachelor
Manual regjistrimi Master 

Për të filluar procedurën e regjistrimit, kliko ketu

Kujdes! Duhet të regjistrohen në WebEsse3 vetëm ata studentë që kryejnë regjistrimin përfundimtar në AKP, dhe jo ata që vazhdojnë konkurrimin për një preferencë më të lartë në AKP.

 

:::. 01.09.2015

Të dashur Studentë,

Datat e provimeve për sezonin e vjeshtës për vitin akademik 2013-2014, mund ti aksesoni nën menunë  Informacion -> Provimet, në faqen e Fakultetit përkatës.

Suksese!

 

:::. 09.06.2015

Të dashur studentë,

Në kuadër të promovimit të mundësive që programi Erasmus+ ofron, ju vëmë në dispozicion adresat elektronike të mëposhtëme për të gjithë të interesuarit: 

http://erasmusplus.al/sq/?p=2061 

https://www.facebook.com/pages/Albanian-Erasmus Office/359546980904543?ref=aymt_homepage_panel


:::. 
01.06.2015

Të dashur Studentë,

Datat e provimeve të sezonit të Verës, Qershor-Korrik 2015, mund ti aksesoni nën menunë Informacion -> Provimet, në faqet e Fakulteteve përkatëse. 

Studim të mbarë!
 

:::. 18.05.2015

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te mbartura mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese. 

Studim te mbarë!


:::. 14.01.2015

Njoftim mbi përfitimin e bursës/ pagesës nga studentët që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, në Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2014 - 2015.

Urdher i Rektorit Nr. 90/1 Dt. 15.11.2014


:::. 11.11.2014

Praktika per perjashtim nga detyrimi per pagesen e tarifes vjetore te shkollimit per vitin akademik 2014-2015 ne UART:

Urdher (pdf)  Shkarko formularin (pdf)


:::. 28.10.2014

Perjashtimi ose reduktimi nga tarifa vjetore e shkollimit e studenteve qe ndjekin programet e studimeve me kohe te plote te ciklit te pare, programet e studimeve jouniversitare, profesionale, programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, si dhe programet e studimeve te ciklit te dyte "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave"/"Master i Arteve te Bukura" ne Institucionet Publike te Arsimit te Larte, per vitin akademik 2014-2015.

VKM Nr. 699 Dt. 22/10/2014
 

:::. 17.09.2014

Përshëndetje Studentë, 

Në vijim instruksionet për tu regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Arteve:

Manual regjistrimi Bachelor
Manual regjistrimi Master 

Për të filluar procedurën e regjistrimit, kliko ketu.

Kujdes! Duhet të regjistrohen në WebEsse3 vetëm ata studentë që kryejnë regjistrimin përfundimtar në AKP, dhe jo ata që vazhdojnë konkurrimin për një preferencë më të lartë në AKP.
 

:::. 23.06.2014

Të dashur Studentë të vitit të Parë, cikli i studimit "Bachelor",

Konsultohuni me notat e provimeve sezonale duke aksesuar sistemin elektronik në sitin zyrtar të Universitetit të Arteve. Per me teper shikoni ilustrimin:


:::. 05.06.2014

Miratohen rregulloret dhe kriteret e konkurseve te Ciklit te I-re "Bachelor" dhe te Ciklit te II-te "Master", per Fakultetet e Universitetit te Arteve, per vitin akademik 2014 - 2015. 

Vendime te Senatit Akademik


:::. 04.06.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te sezonit te Veres, Qershor-Korrik 2014, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.

Studim te mbare!
 

:::. 07.05.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te mbartura, Maj - Qershor 2014, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.  

Studim te mbare!
 

:::. 28.03.2014

Bashkia e Tiranes ka vene ne dispozicion te studenteve te Universitetit te Arteve proçeduren e aplikimit "Online" per Karten Bashkiake te Studentit.