<

Njoftime - Punësim

.:: 10.09.2021

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar (pedagog i jashtëm), për vitin akademik 2021-2022.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 13/09/2021 deri në datën 27/09/2021, ora 14:00. 

Bashkëngjitur gjeni dokumentacionin përkatës sipas vendimeve të Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit të Universitetit. 

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 04.06.2021

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 5 (pesë) vende të lira pune nga kategoria "Lektor" / "As. Lektor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 07/06/2021 deri më datë 20/06/2021 ora 14:00.

Për datën e Konkursit kandidatët mund të informohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore çdo ditë nga ora 08:00 deri në orën 14:00.  

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 05.11.2020

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune nga kategoria "As. Lektor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 05/11/2020 deri më datë 25/11/2020 ora 14.00.

Për datën e Konkursit kandidatët mund të informohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore çdo ditë nga ora 08.00 deri në orën 14.00. 

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 05.10.2020

Universiteti i Arteve shpall konkursin për personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar, në të treja Fakultetet e Universitetit të Arteve.

Dosjet me dokumentacionin përkatës do të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Rektorat duke nisur nga data 05/10/2020 deri më datë 16/10/2020, ora 14:00. 

Gjeni këtu Vendimin e Senatit Akademik dhe Kriteret e Konkurrimit.

Urdhër mbi "Procedurën e konkurrimit dhe përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021".

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 17.09.2020

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune pranë Fakultetit të Artit Skenik për pozicionin Kr/ Sekretare (Sekretare e Dekanit).

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 21/09/2020 deri më datë 05/10/2020 ora 14.00.

Për datën e Konkursit kandidatët mund të informohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore çdo ditë nga ora 08.00 deri në orën 14.00.

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 13.02.2020

Vendim i KVK, për vendin e një punonjësi mësimor në lëndën Dirizhim Koral, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.01.2020

Vendim i KVK, për vendin e tre punonjësve mësimorë (Kategoria As. lektor) në lëndën Kanto, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 25.01.2020

Vendim i KVK, për vendin e dy punonjësve mësimorë në lëndën Piano Sekondare, Piano Shoqërim, Shoqërues për Piano për Instrumenta dhe Kanto, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 24.01.2020

Vendim i KVK, për vendin e një punonjësi mësimor në lëndën Lexim Partiture, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 20.11.2019

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 9 (nëntë) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "As. Lektor", "Lektor" dhe 1 (një) vend nga kategoria "Profesor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorine e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore nga data 25/11/2019 deri më datë 09/12/2019 ora 14:00.

Për datën e Konkursit kandidatët duhet të informohen pranë DMBNJ, çdo ditë nga ora 08:00 deri në 14:00.

Materiali i bashkëngjitur

----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.10.2019

Universiteti i Arteve shpall konkursin për personel akademik të jashtëm. Ftohen kandidatët për Personel Akademik me Kontratë me kohë të caktuar dhe angazhim me kohë të pjesshme (Pedagogë të jashtëm), në të treja Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2019-2020, të paraqesin dokumentacionin bazuar në kriteret, sipas VSA nr. 26 dt. 07/10/2019.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet në DMBNJ nga data 07/10/2019 deri në datën 11/10/2019.

Shënim: Pedagogët e jashtëm, të cilët kanë dosje të tyre në UART, duhet të paraqiten pranë DMBNJ për të tërhequr dosjet përkatëse dhe për të plotësuar kërkesat e reja.

Kriteret e konkurrimit (pdf)

Formulari i vetëdeklarimit (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 11.01.2019

Rektorati i Universitetit të Arteve, shpall konkursin për 2 (dy) vënde të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria “Asistent Lektor”.

Materiali i bashkëngjitur 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 13.12.2018

Rektorati i Universitetit të Arteve, shpall konkursin për 3 (tre) vënde të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "Lektor".

Materiali i bashkëngjitur 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.12.2018

Universiteti i Arteve Tiranë njofton për pjesëmarrje në komisionin e shqyrtimit të ankesave për 1 (një) inxhinier ndërtimi ose inxhinier arkitekt dhe 1 (një) specialist jurist.

Për më shumë detaje Ju ftojmë të konsultoni NJOFTIMIN bashkëlidhur.

Të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin në Zyrën e Protokollit në Rektorat deri në datën 13.12.2018, ora 13:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 08.11.2018

Rektorati i Universitetit të Arteve, shpall konkursin për 13 (trembëdhjetë) vënde të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "Asistent Lektor".

Materiali i bashkëngjitur

::: 18.12.2018

Vendimet e Komisionit Ad Hoc të vlerësimit të Kandidatëve   (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 05.11.2018

Urdhër i Rektorit të Universitetit të Arteve mbi "Miratimin e fituesve të Personelit Akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2018-2019"

Materiali i bashkëngjitur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 16.10.2018

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 13 (trembëdhjetë) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "LEKTOR".

Materiali i bashkengjitur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.09.2018

Ftohen Kandidatët për Personel Akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshëm (Pedagogë të jashtëm), në të tre Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2018-2019, që të paraqesin dokumentacionin në bazë të Vendimit të Senatit Akademik nr. 26 dt. 11/09/2018.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 17/09/2018 deri më datë 03/10/2018.

V.O - Pedagogët e jashtëm të cilët e kanë dosjen e tyre në Universitetin e Arteve, duhet të paraqiten për ta tërhequr dhe plotësuar atë me kërkesat e reja.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi të drejtoheni pranë kësaj Drejtorie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 06.10.2017

Universiteti i Arteve shpall konkursin për punonjës mësimorë të ftuar për tre Fakultetet. Dosjet me dokumentacionin përkatës do të dorëzohen në zyrën e Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, duke filluar nga data 06-10-2017 deri më 13-10-2017. 

Për çdo informacion Ju lutemi të paraqiteni pranë kësaj Drejtorie.

VSA 35 DT. 05/10/2017

Planifikimi i Personelit Akademik të ftuar në UART

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 04.09.2017

Njoftim:

Punonjësit mësimorë të jashtëm të cilët do të konkurojnë për t'u angazhuar në UART gjatë vitit akademik 2017-2018, duhet të paraqiten pranë zyrës së Drejtorisë së Manaxhimit të Burimeve Njerëzore për të tërhequr dosjet personale (teknike, udhëzuese për plotësimin me dokumentacionin përkates për ri-dorëzimin për konkurim) deri më datë 12/09/2017.  

Orari: E Hënë - e Premte 08:00-16:00, e Shtunë dhe e Dielë 09:00-14:30.

 

Rektorati
Universiteti i Arteve
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 
14.07.2017

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (nje) vënd të lire për punonjës administrate. 

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 14.07.2017

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (nje) vënd të lire për punonjës administrate.

Materiali i bashkengjitur

     ::: 02.08.2017

     Njoftim i Drejtorisë së Manaxhimit të Burimeve Njerëzore

     ::: 29.09.2017

     NJOFTIM: Pas kokurrimit për Përgjegjës të Sektorit Juridik në Rektoratin e UART,
     fitues është shpallur Z. Ted KAMBERI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 11.05.2017

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vënd të lirë për punonjës mësimorë. 

Materiali i bashkëngjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 13.12.2016

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 2 (dy) vënde të lira për punonjës mësimorë dhe punonjës administrate.

Materiali i bashkëngjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 01.12.2016

Rektorati i Universitetit te Arteve shpall konkursin per 1 (nje) vend te lire pune, per punonjes administrate në Rektorat.  

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 04.11.2016

Urdherat e Fakulteteve te Universitetit te Arteve per Komisionet e Rekrutimit te Personelit Akademik me kohe te pjesshme.

Materiali i bashkengjitur
------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 27.10.2016

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për Punonjës Mësimorë të ftuar në Fakultetin e Arteve të Bukura dhe Fakultetin e Artit Skenik

Materiali i bashkëngjitur
------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.10.2016

Urdhër i Rektorit - Mbi përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme në Universitetin e Arteve, viti akademik 2016-2017

Materiali i bashkëngjitur
------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.02.2016

Rektorati i Universitetit te Arteve shpall konkursin per 1 (nje) vend te lire pune, per punonjes administrate. 

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 04.02.2016

Rektorati i Universitetit te Arteve shpall konkursin per 4 (kater) vende te lira pune, per punonjes administrate dhe mesimore. 

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.10.2015

Thirrje per aplikim me projekte kerkimore shkencore ne fushen e Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (ICT) per 7 fushat e Programeve Kombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit per vitin 2015-2016. 

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 15.10.2015

Rektorati i Universitetit te Arteve shpall konkursin per 2 (dy) vende te lira pune per punonjes mesimore. 

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.10.2015

Urdhër i Rektorit për miratimin e punonjësve mësimorë të ftuar në Universitetin e Arteve.

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 23.09.2015

Rektorati i Universitetit te Arteve shpall konkursin per 2 (dy) vende te lira pune, per punonjes mesimore dhe administrate.

Materiali i bashkengjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.10.2015

Faza e dytë për pranimin e dosjeve për punonjës mësimorë të ftuar në Universitetin e Arteve nis sot, më dt. 07/10 dhe vijon deri ditën e Premte, dt. 09/10.

Kandidatët janë të lutur të dorëzojnë dosjet e tyre pranë zyrës së Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 29.08.2015

Universiteti i Arteve shpall konkursin për punonjës mësimorë të ftuar, në tre Fakultetet e tij për vitin akademik 2015 - 2016, sipas Vendimit Nr. 12, datë 14.07.2015 "Për miratimin e numrit të punonjësve të ftuar e me kontratë në UART".

 • Kërkesat për punonjës mësimorë të ftuar sipas programeve të studimeve gjenden në materialin bashkangjitur;
 • Bashkangjitur gjenden edhe kriteret për punonjeës mësimorë të ftuar për vitin akademik 2015 - 2016, miratuar me Vendimin Nr. 13, datë 14.07.2015 "Për miratimin e kritereve për vlerësimin e kandidatëve për punonjës mësimorë të ftuar në UART";
 • Kandidatët të dorëzojnë dosjet e tyre pranë zyrës së Drejtorisë së Burimeve Njerëzore brenda datës 15 Shtator 2015.

Materiali i bashkëngjitur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.06.2015

Dërgim Vendimi mbi rivlerësimin e konkursit

Materiali i bashkëngjitur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 25.06.2015

Urdhër i Rektorit Nr. 65 Dt. 25/06/2015 "Mbi kthimin e dosjes së konkurimit për rivlerësim për punonjës mësimor Lektor në FM të Universitetit të Arteve"

Materiali i bashkëngjitur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 15.06.2015

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për punonjës mësimorë.  

Materiali i bashkëngjitur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 01.05.2015

Komisioni i Vlerësimit të Kandidaturave (Ad Hoc), për punonjës Mësimorë (Lektor), në Fakultetin e Muzikës , do të mblidhet për vlerësimin e kandidaturave si më poshtë :

 • LËNDA: HARMONI (USHTRIME) DHE INSTRUMENTACION – ORKESTRACION (USHTRIME)
  Konkurimi do të zhvillohet në SALLËN E PEDAGOGËVE më datë 04/05/2015 ora 10.00.
   
 • LËNDA: SHKRIM AKADEMIK; GJUHË SHQIPE; METODIKË E PUNËS SHKENCORE
  Konkurimi do të zhvillohet në SALLËN E PEDAGOGËVE më datë 05/05/2015 ora 17.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 03.04.2015

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 2 (dy) vende të lira pune për punonjës mësimorë. 

Materiali i bashkëngjitur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 31.03.2015

URDHËR i Rektorit Nr. 43 Dt. 31/03/2015 "Mbi ndalimin e parkimit të automjeteve në mjediset e Universitetit të Arteve"

Materiali i bashkengjitur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 27.03.2015

URDHËR i Rektorit Nr. 42 Dt. 27/03/2015 "Mbi miratimin e programit të transparencës për informacionin publik nga Universiteti i Arteve"

Materiali i bashkëngjitur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.12.2014

URDHËR i Rektorit Nr. 145 Dt. 12/12/2014 për "Miratimin e punonjësve mësimorë me kontratë të përkohëshme në Universitetin e Arteve"  

Materiali i bashkengjitur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 01.12.2014

URDHËR i Rektorit Nr. 134 Dt. 1/12/2014 për "Shpalljen e procesit zgjedhor të parakohshëm për autoritetin drejtues të Fakultetit të Muzikës në Universitetin e Arteve"

Materiali i bashkengjitur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.11.2014

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vënd të lirë pune për punonjës administrate.

Materiali i bashkëngjitur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 03.10.2014

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 7 (shtatë) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "Lektor" 

Materiali i bashkëngjitur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 11.09.2014

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 2 (dy) vende të lira pune për punonjës administrate.

Materiali i bashkëngjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 18.07.2014

Informacion mbi rekrutimet e punonjësve mësimorë të ftuar në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2014 - 2015.

Materiali i bashkengjitur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 15.06.2014

Urdhër për kontrollin mjekësor të punonjësve të Universitetit te Arteve.

Materiali i bashkëngjitur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 21.03.2014

Rektorati i Universiteti të Arteve shpall konkursin për 3 (tre) vende të lira pune për punonjës mësimorë.

Materiali i bashkengjitur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 20.03.2014

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në Ekspozitën ART IN PORT të projektit ArTVision

ArTVision – A Live Art Channel është një projekt ndërkufitar midis Italisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kroacisë i cili ka në fokus Artin Bashkëkohor me marrëdhëniet e ndërsjellta të tij me produktet audiovizuale origjinale, me qëllim qarkullimin e këtyre vlerave përmes një kanali transmedial komunikimi. Ky projekt e shikon punën në rrjet si një nga elementët thelbësorë të garantimit të realizimit të objektivave të përcaktuara nga hartuesit e tij dhe të aprovuar nga të gjithë partnerët në projekt.

Leader Partner i këtij projekti është Rajoni i Pulias (Regione Puglia) i cili, në cilësinë e partnerit institucional ka ngritur një strukturë të kombinuar të partnerëve institucionalë e teknikë në secilin shtet pjesëmarrës: nga Puglia partneri teknik është Fondacioni – Muzeu i Artit Bashkëkohor Pino Pascali; partneri tjetër italian është Regione Veneto (partner institucional) dhe Accademia delle Belle Arti di Venezia (partner teknik); nga Kroacia - Qarku i Primorje Gorski Kotar (partner institucional) e Kanal RI (partner teknik); nga Mali i Zi - Ministria e Kulturës (partner institucional) dhe Fakulteti i Artit Dramatik (partner teknik); nga Shqipëria, Ministria e Kulturës (partner institucional) së bashku me Universitetin e Arteve (partner teknik).

 • Ekspozita “Art in Port” do të organizohet në qytetet portuale të partnerëve të projektit dhe do të ketë në përbërje të saj gjithsej 25 punime (5 për secilën hapësirë partnerësh) duke u nisur nga Shqipëria, Mali i Zi, Kroacia, Venecia dhe Puglia.
 • Nga 5 punimet që do të përzgjidhen, 2 deri në 3 punime duhet të jenë në video, kurse për veprat e tjera duhet të mbahet në konsideratë transportueshmëria e tyre.
 • Mund të marrin pjesë në aplikimin për pjesëmarrje në këtë ekspozitë të rinjtë studentë të fakultetit të arteve bukura, të rinj të diplomuar pranë këtij fakulteti si dhe artistë të tjerë të interesuar, në moshë jo më të madhe se 40 vjeç.
 • Punimet që mendohet të paraqiten mund të jenë krijime të reja ose edhe ekzistuese të autorit/autores.
 • Në aplikim, kandidatët duhet të paraqesin një curriculum vitae, foto ose përshkrim të veprës që mendojnë të paraqesin.
 • Përzgjedhja e punimeve do të realizohet nga ana e Muzeut të Artit Bashkëkohor – Pino Pascali në datë 8 Prill 2014, pranë mjediseve të Fakultetit të Arteve të Bukura të Universitetit të Arteve Tiranë.
 • Afati i fundit për të aplikuar online për regjistrimin e pjesëmarrjes është data 6 Prill 2014, ora 14.00.
 • Aplikimet e paplota ose jashtë instruksioneve të mësipërme nuk do të merren në konsideratë.
 • Adresa email për aplikim është: artvision-al@uart.edu.al

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 20.01.2014

Njoftim mbi zhvillimin e mbledhjes se hapur te Senatit Akademik te Universitetit te Arteve, me Dt. 22.01.2014.

Materiali i bashkengjitur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 13.11.2013

Listat e fituesve per vitin akademik 2013-2014 ne programet e studimit me kohe te plote, raundi II.  

Materiali i bashkengjitur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.11.2013

Urdher i Rektorit per caktimin e personelit akademik te ftuar faza e II-te, me te cilet do te lidhet kontrata e punes.  

Mate