<

Zgjedhjet 2016 në UART


Vendimet për Autoritetet Drejtuese në Universitetin e Arteve

 


Zgjedhjet për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Arteve
 

  1. Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 110 Dt. 15/03/2016  (pdf)
  2. Rregullore për organizimin e zgjedhjeve  (pdf)
  3. Urdhër i Rektorit të UART Nr. 33 Dt. 16/03/2016  (pdf)

 

Vendime të Senatit Akademik të Universitetit të Arteve

 

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ)

Formularë:

Vendime: 

 

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FAS)


Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FM)


Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (FAB)

  

 
Komisioni i Apelimit (KA)

 

Arkiv - Zgjedhjet 2012