<

Legjislacioni Kombëtar

:::. LIGJI Nr. 60/2016 "PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE"

:::. LIGJI Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

:::. UDHËZIM nr. 26 dt. 30/07/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 18 dt. 21/05/2018 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2018-2019."

:::. VKM për përcaktimin e kriterit të notës mesatare, për vitin akademik 2017-2018  (pdf)

:::. Ligj nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë  (pdf)

:::. Vendim nr.6 dt.05.08.2013 "Për përcaktimin e rregullave për sigurimin e të dhënave personale" i Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  (pdf)

:::. LIGJ Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”

:::. Ligj Nr.  10 221 Dt. 04.02.2010 "PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI"

:::. Urdher Nr. 10 Dt. 23.3.2012 per miratimin e rregullores "Per etiken ne veprimtarine kerkimore dhe botuese" (pdf)

:::. Udhezim Nr. 14 Dt. 20.07.2012 mbi PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TE REGJISTRIMIT (pdf)

:::. Udhezim Nr. 12 Dt. 11.07.2012 mbi Zhvillimin e konkurseve te pranimit dhe tarifen e regjistrimit per konkurim (pdf)

:::. Kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit ne IAL Publike, Cikli i I me kohe te plote dhe Ciklit te Dyte 2012-2013 (pdf)

:::. Ligji per Arsimin e Larte (pdf)