<

Takim me ASCAL

Ditën e Martë, dt. 26 Mars 2019, ora 12:00, në Sallën e Koncerteve të UART u zhvillua një takim informues në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), një instrument kyç ky në sigurimin e jashtëm të cilësisë dhe matjen e perceptimit të kënaqshmërisë së studentëve me shërbimin akademik që ata marrin në IAL-të ku ata studiojnë.

Në këtë takim morrën pjesë përfaqësues të Agjensisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë (ASCAL) Znj. Emisa Isufaj dhe Znj. Suela Kromidha. studentët dhe grupet e punës të IAL, të përcaktuara për Fakultetet e Universitetit të Arteve.


<<Kthehu - Tjetra>>